Gebruiksvoorwaarden

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKER EN Lima

De website van Lima bestaat uit verschillende webpagina's die door Lima Food worden beheerd. U mag de website van Lima gebruiken op voorwaarde dat u de voorwaarden, bepalingen en opmerkingen ervan zonder enige wijziging aanvaardt. Door de website van Lima te gebruiken verklaart u zich akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en opmerkingen.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lima behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en opmerkingen voor het gebruik van de website van Lima te wijzigen, waaronder ook de kosten die voor het gebruik van de website van Lima worden aangerekend.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De website van Lima kan links naar andere websites bevatten ("Gelinkte websites"). Lima controleert de Gelinkte websites niet en Lima is niet aansprakelijk voor de inhoud van Gelinkte websites, voor de links op deze websites of voor de veranderingen of updates ervan. Lima is niet aansprakelijk voor webcastings of elke andere vorm van overdracht die wordt ontvangen van een Gelinkte website. Lima biedt u deze links enkel aan als service en het feit dat links worden opgenomen, betekent niet dat Lima akkoord gaat met de website of zich op een of andere manier met de beheerders ervan associeert.

GEEN ILLEGAAL OF VERBODEN GEBRUIK

Een voorwaarde om de website van Lima te mogen gebruiken is dat u Lima garandeert dat u de website van Lima niet zal gebruiken voor doeleinden die volgens deze voorwaarden, bepalingen en opmerkingen illegaal of verboden zijn. U mag de website van Lima niet gebruiken op een wijze die de website zou kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of benadelen of die het gebruik ervan door een andere partij belemmert. Het is niet toegelaten om materiaal of gegevens die via de websites van Lima met opzet niet publiek worden gemaakt op welke manier dan ook (trachten) te verkrijgen.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De website van Lima kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, fora, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders en/of andere diensten om berichten of informatie uit te wisselen bevatten. Deze diensten (gezamenlijk "Communicatiediensten" genoemd) werden ontworpen om met het brede of met een beperkt publiek te communiceren. Door deze Communicatiediensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord om ze enkel te gebruiken om berichten en materiaal te publiceren, te versturen en te ontvangen die eigen zijn aan en verband houden met die specifieke Communicatiedienst. Als u een Communicatiedienst gebruikt, stemt u er bijvoorbeeld mee in (de opsomming is niet exhaustief) dat u: geen rechten van anderen (bijvoorbeeld recht op privacy en inzake publiciteit) schaadt, misbruikt, stoort, stalkt, bedreigt anderszins schendt; geen ongepaste, spottende, lasterlijke, bezwarende, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of gegevens publiceert, post, uploadt, distribueert of verspreidt; geen files uploadt die software of ander materiaal bevatten, die auteursrechterlijk (of door het recht op privacy of inzake publiciteit) beschermd zijn, tenzij u over deze rechten beschikt of ze controleert of tenzij u er alle goedkeuringen voor heeft; geen files uploadt die virussen, beschadigde documenten of gelijkaardige software of programma's bevat die schadelijk kunnen zijn voor andere computers; geen publiciteit maakt voor goederen of diensten of ze te koop aanbiedt, tenzij deze Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toelaat; geen enquêtes, wedstrijden, piramidespelen houdt of kettingbrieven maakt en doorstuurt; geen bestanden van een communicatiedienst van een andere gebruiker downloadt waarvan u weet of redelijkheidshalve zou moeten weten dat ze wettelijk gezien niet op die manier mogen worden verspreid; geen vermeldingen over het auteurschap, wettelijke of andere berichten, aanwijzingen of logo's over de eigendom of oorsprong van de software of van ander materiaal uit het geüploade bestand vervalst of verwijdert; andere gebruikers niet hindert of ervan weerhoudt om de Communicatiediensten te gebruiken; geen inbreuk pleegt op een gedragscode of op andere richtlijnen die van toepassing blijken te zijn op welke Communicatieservice dan ook; geen informatie, inclusief emailadressen, over anderen vergaart of verzamelt zonder hun toestemming; geen geldende wetten of voorschriften overtreedt. Lima is niet verplicht om toezicht te houden op de Communicatiediensten. Lima behoudt zich echter het recht voor om materiaal dat op een Communicatiedienst is gepubliceerd te beoordelen en het naar eigen goeddunken te verwijderen. Lima behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaandelijk bericht u niet langer toegang te verlenen tot een of alle Communicatiediensten. Lima behoudt zich het recht voor om alle informatie openbaar te maken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan geldende wetten, voorschriften, gerechtelijke procedures of een verzoek van de overheid of om naar eigen goeddunken informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk aan te passen, de publicatie ervan te weigeren of te verwijderen. Voorzichtigheid is geboden als u in een Communicatiedienst informatie bekend maakt over u persoonlijk of over uw kinderen. Lima controleert de inhoud, berichten of informatie van een Communicatiedienst niet en zij keurt deze ook niet goed. Bijgevolg wijst Lima uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de Communicatiediensten en alle gevolgen die voortkomen uit uw medewerking aan een Communicatiedienst. Managers en hosts van de website zijn niet gerechtigd om als woordvoerder van Lima op te treden en hun standpunten stroken niet noodzakelijk met deze van Lima. Materiaal dat op een Communicatiedienst is geüpload kan onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot het gebruik, de reproductie en/of verspreiding ervan. Als u het materiaal downloadt, bent u gebonden aan die beperkende maatregelen.

MATERIAAL VERSTREKT AAN Lima OF GEPUBLICEERD OP EEN website van Lima

Lima maakt geen aanspraak op de eigendom van het materiaal dat u aan Lima verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of dat u publiceert, uploadt, invoert of plaatst op een website van Lima of van de diensten die betrekking hebben op de Website (samen "Bijdragen" genoemd). Door uw Bijdrage te publiceren, te uploaden, in te voeren, ter beschikking te stellen of te plaatsen geeft u wel de toelating aan Lima, haar verbonden ondernemingen en de nodige licentiehouders om uw Bijdrage te gebruiken voor hun internetbedrijf, met inbegrip van onder andere het recht om: uw Bijdrage te kopiëren, te verspreiden, uit te zenden, openbaar te vertonen, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw te formatteren; en om uw naam in het kader van uw Bijdrage te publiceren. Zoals bepaald in deze voorwaarden, wordt voor het gebruik van uw Bijdrage geen vergoeding betaald. Lima is niet verplicht om uw Bijdragen ­te publiceren of te gebruiken en kan elke Bijdrage te allen tijde naar eigen goeddunken verwijderen. Door uw Bijdrage te publiceren, te uploaden, in te voeren, ter beschikking te stellen of te plaatsen garandeert en verklaart u - zoals in dit deel beschreven - dat u alle rechten op uw Bijdrage bezit of anderszins controleert, met inbegrip van onder andere alle rechten waarover u dient te beschikken om de Bijdragen ter beschikking te stellen, te publiceren, te uploaden, in te voeren of te plaatsen.

VERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE VAN Lima ZIJN OPGENOMEN OF TER BESCHIKKING ZIJN, KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF SCHRIJFFOUTEN BEVATTEN. DEZE INFORMATIE WORDT REGELMATIG AANGEPAST. Lima EN/OF DE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN OF VERANDERINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITE VAN Lima. HET ADVIES DAT VIA DE WEBSITE VAN Lima WORDT VERSTREKT VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN MAG NIET ACHTELOOS WORDEN OPGEVOLGD. CONCREET ADVIES OP MAAT DIENT TE WORDEN INGEWONNEN BIJ EEN SPECIALIST TER ZAKE. Lima EN/OF HAAR LEVERANCIERS TEKENEN GEEN PROTEST AAN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDLOOSHEID EN JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN, DE DIENSTEN EN BEELDEN OP DE WEBSITE VAN Lima. DERGELIJKE INFORMATIE WORDT "ALS DUSDANIG" - ZONDER GARANTIE EN ZONDER VOORWAARDEN TER BESCHIKKING GESTELD ZOALS DE WET HET MAXIMAAL VOORZIET EN TOELAAT. Lima Food EN/OF HAAR LEVERANCIERS VERWERPEN HIERMEE ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BEELDEN MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE HANDELSVOORWAARDEN OF -GARANTIES GESCHIKT OM BEPAALDE RESULTATEN OF TITELS TE VERWERVEN EN INBREUKEN TE VERMIJDEN. IN GEEN GEVAL KAN Lima EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE, AL DAN NIET STRAFBAAR, TOEVALLIG, SPECIFIEK, GEBEURLIJK OF VAN WELKE AARD DAN OOK EN ZOALS DE WET MAXIMAAL VOORZIET EN TOELAAT. DIT OMVAT ALLE SCHADE - HOE GROOT OOK - VEROORZAAKT DOOR HET VERLIES VAN GEBRUIKSRECHT, GEGEVENS OF WINST EN VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK OF DE WERKING VAN DE WEBSITE VAN Lima, OF DOORDAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN Lima OF VAN AANVERWANTE DIENSTEN WORDT VERHINDERD OF ONMOGELIJK IS. DIT OMVAT OOK SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET AANBOD VAN DIENSTEN OF DOOR DE ONMOGELIJKHEID OM DIENSTEN AAN TE BIEDEN, OF VEROORZAAKT DOOR OM HET EVEN WELKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BEELDEN, VERKREGEN VIA DE WEBSITE VAN Lima OF ANDERZIJDS SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN LIMA® EN DIE GEBASEERD IS OP HETZIJ EEN CONTRACT, HETZIJ OP ONGELIJK, ONVERSCHILLIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS. DIT GELDT ZELFS IN HET GEVAL DAT LIMA OF HAAR LEVERANCIERS WERDEN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID DAT ER SCHADE ZOU KUNNEN WORDEN AANGERICHT. OMDAT BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBEURLIJKE OF TOEVALLIGE SCHADE IN BEPAALDE LANDEN EN RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGELATEN IS, KAN HET ZIJN DAT DE HOGER GENOEMDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT MET (EEN DEEL VAN) DE WEBSITE VAN Lima OF MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS ER MAAR EEN OPLOSSING, NAMELIJK DAT U DE WEBSITE VAN Lima NIET LANGER GEBRUIKT. CONTACTADRES: info@limafood.eu

BEËINDIGING/BEPERKING TOEGANG

Lima behoudt zich het recht voor om u te allen tijde en zonder voorafgaand bericht naar eigen goeddunken niet langer toegang te verlenen tot de website van Lima en tot aanverwante diensten ervan of een gedeelte ervan. ALGEMEEN Zo veel als maximaal is toegestaan door de wet, valt deze overeenkomst onder de wetten van de bondsstaat Washington, Verenigde Staten van Amerika, en bij dezen stemt u erin toe dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de website van Lima vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van King County, Washington, Verenigde Staten van Amerika. De website van Lima mag niet worden gebruikt in rechtsgebieden waar deze bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, niet kunnen worden afgedwongen. U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst of dat het gebruik van de website van Lima geen joint venture, samenwerkingsverband, tewerkstelling of agentuur inhoudt tussen uzelf en Lima. Lima valt voor deze overeenkomst onder de bestaande wetgeving en rechtspraak, en niets uit deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht dat Lima zich voorbehoudt om zich te schikken naar verzoeken van de overheid, de rechtbank en van instanties voor ordehandhaving. Dit doet evenmin afbreuk aan de vereisten voor het gebruik dat u maakt van de website van Lima of aan informatie die ter beschikking werd gesteld aan of werd vergaard door Lima en die betrekking heeft op dit voorbehouden recht. Als wordt vastgesteld dat een gedeelte van deze overeenkomstig nietig of niet afdwingbaar is op grond van het toepasselijke recht, met inbegrip van onder andere de "disclaimers" over beperkingen inzake garantie en aansprakelijkheid zoals hiervoor beschreven, wordt de ongeldige of niet afdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling terwijl de rest van de overeenkomst van kracht blijft. Tenzij anders bepaald, bevat deze overeenkomst de hele overeenkomst tussen de gebruiker en Lima voor wat betreft het gebruik van de website van Lima en vervangt zij alle voorgaande of bestaande elektronische, mondelinge of geschreven communicatie en voorstellen over de website van Lima tussen de gebruiker en Lima. Zowel een gedrukte versie van deze overeenkomst als om het even welk bericht in elektronische vorm dat betrekking heeft of gebaseerd is op deze overeenkomst, is ontvankelijk in de rechtspraak en de administratie en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als alle andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm werden gemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van alle partijen dat deze overeenkomst en alle documenten die ermee verband houden in het Engels worden opgesteld.

AUTEURSRECHT EN BEPALINGEN INZAKE MERKEN:

Alles op de website van Lima: valt onder Copyright 2009 van Lima en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

MERKEN

Alle bedrijfs- en productnamen die hier worden vermeld, zijn mogelijk gedeponeerde merknamen die toebehoren aan hun respectieve eigenaars. Alle bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen die hier bij wijze van voorbeeld worden afgebeeld, zijn fictief. Elke overeenkomst met bestaande bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen is toevallig of moet zo worden beschouwd. Alle rechten die niet uitdrukkelijk werden toegekend, zijn voorbehouden.

BEPALINGEN EN PROCEDURE OM AUTEURSRECHTELIJKE INBREUKEN AAN TE KLAGEN

Volgens hoofdstuk 17 United States Code, Artikel 512(c)(2), moeten claims over auteursrechtelijke inbreuken, die een onderdeel vormen van de Amerikaanse wetgeving inzake auteursrecht, worden voorgelegd aan de instantie die door de dienstverlener wordt aangeduid. ALLE VRAGEN DIE GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE VOLGENDE PROCEDURE WORDEN NIET BEANTWOORD. Zie ook bij 'Bepaling en procedure om auteursrechtelijke inbreuken aan te klagen'.

Privacyverklaring
Lima verbindt zich ertoe om uw privacy te beschermen en om de meest krachtige technologie te gebruiken die zorgt voor de beste en veiligste online-ervaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website van Lima en is van toepassing op het verzamelen van gegevens en op het gebruik ervan. Door gebruik te maken van de website van Lima, verklaart u zich akkoord met de bepalingen over het gebruik van gegevens zoals in deze overeenkomst wordt beschreven.

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
Lima houdt persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen, namen, thuis- of werkadressen of telefoonnummers bij. Lima houdt ook anonieme, niet-unieke demografische gegevens bij zoals postcodes, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Ook informatie over computerhardware en software wordt automatisch verzameld door Lima. Deze informatie kan de volgende zaken bevatten: uw IP-adres, type browser, domeinnamen, aanlogtijden en bezochte websites. Deze informatie wordt gebruikt voor servicedoeleinden, om een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden en voor algemene statistieken over het gebruik van de website van Lima. Hou er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens of andere persoonlijke en gevoelige informatie via de openbare message boards van Lima door derden kunnen worden opgepikt en gebruikt. Opmerking: Lima leest geen elektronische privéberichten. Lima raadt u aan om de privacyverklaringen van die websites waar u via de website van Lima naar doorklikt goed door te nemen, zodat u begrijpt hoe die websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en met anderen delen. Lima is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of voor de inhoud van andere websites dan deze die toebehoren aan de websitefamilie van Lima.

Verzamelen van uw persoonlijke gegevens
Lima verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor zijn websitetoepassingen en om de diensten te kunnen aanbieden die u hebt aangevraagd. Lima gebruikt uw persoonlijke gegevens ook om u op de hoogte te houden van andere producten en diensten van Lima en zijn partners. Het is ook mogelijk dat Lima contact opneemt in het kader van een enquête om uw mening te vragen over bestaande diensten of over mogelijk nieuwe diensten die worden aangeboden. Lima verkoopt, verhuurt of leaset geen lijsten van klanten aan derden. Het is mogelijk dat Lima® - in naam van externe business partners - af en toe contact met u opneemt voor een speciaal aanbod dat u kan interesseren. Ook dan worden uw persoonlijke gegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet overgedragen aan derden. In het kader van onze dienstverlening aan onze klanten of in het kader van leveringen is het is bovendien mogelijk dat Lima uw gegevens aan vertrouwelijke partners doorgeeft om statistieken te maken of om u e-mails of brieven toe te sturen. Het is voor alle betrokkenen verboden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken tenzij voor diensten van Lima en ze zijn verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te houden. Gevoelige en persoonlijke informatie zoals ras, geloof of politieke overtuiging worden door Lima niet gebruikt of bekend gemaakt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Lima houdt wel gegevens bij over de websites en -pagina's die door klanten bij Lima worden bezocht, om na te gaan welke diensten van Lima het populairst zijn. Deze gegevens worden gebruikt om binnen Lima aangepaste informatie en publiciteit te kunnen aanbieden aan klanten die door hun surfgedrag aangeven wat hen vooral interesseert. De websites van Lima maken uw persoonlijke gegevens enkel en zonder voorafgaand bericht bekend als de wet dit noodzakelijk acht of indien te goeder trouw kan worden aangenomen dat dit noodzakelijk is om: (a) de bepalingen van de wet na te leven of om in regel te zijn met de juridische gang van zaken met betrekking tot Lima of haar website; (b) de rechten of de eigendom van Lima te beschermen en te verdedigen; en, (c) om in dringende gevallen de eigen veiligheid van consumenten van Lima producten of van het brede publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies
De website van Lima Web maakt gebruik van "cookies" om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen uw programma's niet doen draaien of uw computer niet met virussen infecteren. Cookies worden uitsluitend aan u persoonlijk toegekend en kunnen slechts worden gelezen door een domeinserver die het cookie aan u bezorgde. Een van de belangrijkste doelstellingen van cookies is om u tijd te helpen besparen. Een cookie zegt aan de server dat u naar een bepaalde pagina bent teruggekeerd. Als u bijvoorbeeld bepaalde pagina's op de website van Lima personaliseert of als u zich voor een of andere dienst registreert op de site van Lima, dan helpt zo'n cookie de website van Lima om bij latere bezoeken bepaalde informatie weer op te roepen. Dit vereenvoudigt het proces dat uw persoonlijke gegevens opslaat zoals uw facturatie- en leveringsadressen, enz. Als u naar eenzelfde website van Lima terugkeert, kan de informatie die u eerder opgaf terug worden opgeroepen zodat u gemakkelijk gebruik kan maken van de gepersonaliseerde functies van de website van Lima. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies, maar gewoonlijk kunt u uw browserinstellingen ook aanpassen zodat geen cookies worden toegelaten, als u dat verkiest. Als u kiest om geen cookies toe te laten, kunt u misschien niet alle interactieve functies gebruiken die de diensten van Lima u aanbieden of van de websites van Lima die u bezoekt.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Lima beschermt uw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat onbevoegden ze niet kunnen raadplegen en dat ze niet kunnen worden gebruikt of bekend gemaakt. Lima beschermt persoonlijke gegevens die u aan servers doorgeeft in een veilige en bewaakte omgeving die op haar beurt beveiligd is tegen onrechtmatige toegang, gebruik of bekendmaking. Als persoonlijke gegevens (zoals nummers van kredietkaarten) naar andere websites worden doorgestuurd, worden ze encryptisch beveiligd, onder andere via een Secure Socket Layer (SSL)-encryptie.

Wijzigingen aan deze verklaring
Lima zal van tijd tot tijd deze Privacyverklaring updaten op basis van interne en klantenfeedback. Lima raadt u aan deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Lima uw gegevens beveiligt.

Contact informatie
Lima ontvangt graag uw opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring. Als u vindt dat Lima zich niet gehouden heeft aan deze Verklaring, neem dan gerust contact op met Lima via info@limafood.eu. Wij zullen alle commercieel haalbare mogelijkheden benutten om het probleem zo snel mogelijk op te sporen en op te lossen.